Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi-01

Kompaniýanyň tertibi

2012-nji ýylda döredilen Huizhou jiadehui Industrial Co., Ltd., dizaýn, gözleg we önümçiligi birleşdirýän silikon kauçuk önümleri öndürmekde ýöriteleşen hususy kärhana;Zawod 5000 inedördül metr meýdany eýeleýär we häzirki wagtda 200-den gowrak işgäri bar.jiadehui kompaniýasy ISO 9001 tarapyndan kepillendirilen zawodda CNC torna, uçgun maşyny, degirmen enjamy, emele getiriji maşyn we ş.m. ýaly 100-den gowrak mehaniki enjamlary satuwa çykardy.Şeýle hem, 150-den gowrak ussat işçi we 10 sany gözleg we in engineener bar.Bu artykmaçlyklardan ugur alyp, 3D dizaýnynyň, galyndy ýasamagyň, önümiň köpüklenmeginiň we çap edilmeginiň we ş.m. esasy basgançaklaryny öz içine alýan önümçiligiň doly işini tamamlap bileris.

Döredildi

Kwadrat metrler

+

Işgärler

+

Mehaniki enjamlar

Kompaniýanyň tertibi

Kompaniýanyň tertibi-01 (3)

2017-nji ýylda

Kompaniýa täze önümçilik işini goşdy.

2020-nji ýylda

Kompaniýa bazarda çuňňur gözlegler geçirmek üçin topar gurady.

Kompaniýanyň tertibi-01
Kompaniýanyň tertibi-01 (1)

2021-nji ýylda

Kompaniýa, bazardaky üýtgeşmelere görä DIY pudagyna girip başlady.

2021-nji ýylyň Sanjar aýynda

Ösüş toparyny döredip başladyk.

Kompaniýanyň tertibi-01 (2)

Biz näme edýäris

Kompaniýa: 1, elektron söwda satuw bölümi, 2, gaty silikon önümleri bölümi, 3, suwuk silikon önümler bölümi, döredileninden bäri müşderi merkezi, bazara gönükdirilen, dolandyryşy güýçlendirýär, içerki bäsleşige işjeň gatnaşýar we halkara bazarlary, müşderilere ýokary hilli önümler we hyzmatlar bilen üpjün etmek üçin güýçli tehniki güýji bolan hünärmen topary döretmek.

Kompaniýanyň tertibi-01 (3)
Kompaniýanyň tertibi-01 (1)
Kompaniýanyň tertibi-01
Kompaniýanyň tertibi-01 (2)

2022-nji ýylda tizlik satuwy, karides, amazon, temu we ş.m. ýaly daşarky söwda C terminaly platformalaryny goşup, elektrik biznes bölüminiň gerimini giňeltmegi dowam etdirýäris, elmydama müşderi hyzmaty ýörelgesi hökmünde "Müşderi Ilki" -ni baha berýäris.10 ýyl ösenden soň, ajaýyp hyzmat manysy bolan ajaýyp hyzmat ulgamymyz kem-kemden döredildi.“Jiadehui” kompaniýasynda baý tejribesi bolan 20-den gowrak işgär halkara müşderilerinden her dürli ýöriteleşdirilen talaplar bilen iş salyşyp bilerdi.Içerki we halkara müşderileriň ODM & OEM zerurlyklary, bäsdeşlik bahalary, ýokary hilli önümler we wagtynda eltip berler.Ygtybarly hyzmatdaşyňyza garaşmak we özara peýdalar esasynda siziň bilen uzak möhletli işewürlik gatnaşyklaryny gurmak.Bize habarlaşyp, bize baryp görmegiňizi mähirli garşylaýarsyňyz.