Custöriteleşdirilen hyzmatlar

Hususy hyzmat prosesi

Biziň kompaniýamyz esasan DIY önümleri bilen iş salyşýar we on-dan gowrak hünärmen bazary döredijilerden ybarat R&D topary bar, bazara uýgunlaşmak üçin bazardaky üýtgeşmelere görä her aý birnäçe täze önüm öndürer.Mundan başga-da, müşderilerimiziň zerurlyklaryna görä galyplary düzýäris.

Gözleg we gözleg toparynyň pikirlerine we müşderiniň isleglerine görä, gaýta-gaýta wersiýalary we tassyklamalary edýäris we önümiň galyndy görnüşiniň birinji wersiýasy bilen çykýarys.

Önümiň suratyny tassyklaň, dizaýn bölümi önümiň 3D dizaýn suratyny öndürer we galyndylary açmak üçin galyndy bölümine iberer.

Satyn alnan silikon materiallaryny deslapky bejermek, rezin arassalamak, reňk garyşdyrmak üçin rezin arassalamak, galyndy önümleriniň üsti bilen silikon galyplaýjy ýag pressine, harytlar, önüm gaplaýyş gutusy, ammarda gözden geçirilenden soň. .