Iýmit silikony bilen umumy silikonyň arasyndaky tapawut

Iýmit derejeli silikon bilen umumy silikonyň arasynda näme tapawut bar?

Silikon önümleriniň adamlaryň gündelik durmuşyna yzygiderli aralaşmagy bilen, köp adam silikon önümleriniň ulanylyşynyň gerimini öwrendi.Köp adamyň silikon önümleriniň kategoriýalarynyň bardygyny eşidendigine ynanýaryn, olaryň biri azyk derejeli silikon önümleri, ýöne azyk derejeli silikon önümleriniň nämedigini bilenokmy?Iýmit derejeli silikon önümleri bilen umumy çig mal silikon önümleriniň arasynda näme tapawut bar?

Iýmit derejeli silikon önümleri, magniý oksidinden kondensirlenen organiki birleşme süýümli material kolloid ergininiň umumy ady bolup, ol häsiýetlendirilýär: zäherli däl, reňksiz, tagamsyz, ýokary surat hili, sary ýok;ýumşak, oňat plastisit, deformasiýa bolmazdan täze düwünlere çydamly, döwülmez, uzak wagt ulanylyşy, pes temperatura garşylygy we ýokary temperatura çydamlylygy, köp ýyrtyjy we dartyş güýji we ajaýyp güýç in engineeringenerçilik aýratynlyklary bar.

Ulanyş çäginden umumy silikon çig mal esasan senagat enjamlarynda, elektron böleklerinde, awtoulaglarda we oba hojalygy we senagat pudagynda käbir ätiýaçlyk şaýlarynda bolýar, azyk derejeli silikon önümleri bolsa arassa ýaşyl garaşylýan täsirleri, şeýle hem has ýokary ýaşyl garaşylýan täsirleri kepillendirip biler. garaşylýan effektleriň häsiýetleriniň ähli taraplaryny ýokarlandyrmak, şonuň üçin azyk derejeli silikon önümleriniň roly has güýçli we gurluşy has güýçlidir.Häzirki wagtda esasan öýde ulanylmaly silikon önümleri, süýji galyplary, azyk senagaty tort galyplary, öý enjamlary (kompýuteriň klawiaturasy üçin silikon funksiýa açarlary), silikon buz torlary, silikon çüýşe rahatlaýjylary, silikon gaplar, silikon spatulalar üçin ulanylýar , silikon doňduryjy gapaklar, silikon kauçuk ellikler, silikon ýylylyk izolýasiýa matalary we ş.m.

Bahanyň derejesinden, umumy silikon önümleriniň bahasy we bahasy pes, önümiň hili ortaça, Laşiniň prosesi derini agardyjy ýagdaý döreder, garaşylýan effekti ýyrtmak umumy güýçli ýelimiň düýbünde gowulaşdy howa hromatograf ýelimi, çig malyň hili näçe ýokary bolsa, agardyjy ýagdaý ýok, ulanylyş wagty näçe uzyn bolsa, ulanyş gerimi näçe giň bolsa, çig malyň dykyzlygy arassa bolsa, bahasy hem gaty gymmat.

Aboveokardaky jikme-jik düşündirişe görä, adamlaryň azyk derejeli silikon önümlerine belli bir derejede düşünýändiklerine ynanýaryn.Elbetde, umumy silikon önümleriniň gowy bolmaly däldigini aňlatmaýar, umumy hasaplanylýan materiallara görä azyk senagaty bilen baglanyşykly önümler azyk saýlamaga synanyşýan ýaly, umumy silikon önümleri hem ulanylýan ýerlerdir. derejeli silikon önümleri, käbir beýleki senagat enjamlary, oba hojalygy senagat önümçiligi, aýratyn isleg ýok bolsa, çykdajylary azaltmak üçin umumy silikon önümlerini saýlap bilersiňiz.


Iş wagty: Iýun-03-2019