Silikon çörek bişirmek galyplary

Silikon çörek bişirmek galyndylarynda ulanylýan silikon materialy, EUB synag standartlaryna laýyk gelýän iýmit derejeli silikondyr, iýmit derejeli silikon uly kategoriýa degişlidir we diňe bir önüm däl, adatça azyk derejeli silikon 200 above-dan ýokary temperatura çydamly, bar Iýmit derejeli silikonyň aýratyn öndürijiligi has temperatura çydamly bolar, tort bişirmek galyplarymyz, adatça 230 above-dan ýokarydyr.

Silikon bişirmek galyndylary beýleki materiallara garanyňda has plastik we bahasy has arzan.Silikon diňe tortlar üçin däl, eýsem pizza, çörek, mous, jele, iýmit taýýarlamak, şokolad, puding, miwe pirogy we başgalar üçin dürli görnüşlerde bişirilip bilner.

Silikon çörek bişirilişiniň aýratynlyklary nämeler:

1. temperatureokary temperatura garşylyk: Mikrotolkunly peçlerde we peçlerde ulanylýan temperatura diapazony -40 - 230 Selsiý.

2. Arassalamak aňsat: Silikon tort galyndy önümleri ulanylandan soň arassalanmagy dikeltmek üçin suwda ýuwulyp bilner, şeýle hem gap-gaç ýuwýan maşynda arassalanyp bilner.

3. Uzak ömri: silikon materialy gaty durnuk, şonuň üçin tort galyndy önümleriniň beýleki materiallara garanyňda has ömri bar.

4. Softumşak we amatly: Silikon materialyň ýumşaklygy sebäpli tort galyndy önümlerine degmek amatly, örän çeýe we deformasiýa däl.

5. Reňk dürlüligi: müşderileriň isleglerine görä dürli owadan reňkleri ýerleşdirip bileris.

6. Ekologiýa taýdan arassa we zäherli däl: Çig maldan taýýar önümlere zäherli we zyýanly maddalar öndürilmeýär.

Silikon çörek galyndylarynyň ulanylyşy barada bellikler.

1. Ilkinji gezek ulanylanda, silikon tort galyplaryny arassalamaga üns beriň we galybyň üstünde bir gat ýag çalyň, bu amal galybyň ulanylyş siklini uzaldyp biler, şondan soň bu amaly gaýtalamagyň zerurlygy ýok.

2. açyk alaw ýa-da ýylylyk çeşmeleri bilen göni aragatnaşyk saklamaň, ýiti zatlara ýakynlaşmaň.

3. Çörek bişirilende, peçiň ortasyna ýa-da aşaky ýagdaýyna ýerleşdirilen silikon tort galypyna üns beriň, peçiň ýyladyş böleklerine ýakyn galypdan gaça duruň.

4. Çörek bişirilenden soň, peçdäki galyby aýyrmak üçin izolýasiýa elliklerini we beýleki izolýasiýa enjamlaryny geýmäge üns beriň, ýykylmazdan ozal birnäçe minut garaşyň.Galyby aňsatlyk bilen çykarmak üçin galyby süýräň we galybyň düýbüni ýeňil siňdiriň.

5. Bişirmek wagty adaty metal galyplaryndan tapawutlanýar, sebäbi silikon çalt we deň derejede gyzdyrylýar, şonuň üçin bişirilýän wagty sazlamaga üns bermegiňizi haýyş edýäris.

6. Silikon tort galyplaryny arassalanyňyzda, galyndylary arassalamak, galyndylaryň zaýalanmagynyň öňüni almak üçin sim toplaryny ýa-da metal arassalaýjy enjamlary ulanmaň.Ulanylanda, ojagy ulanmak boýunça görkezmelere serediň.

Silikon çörek bişirmek galyplary durmuşymyzda barha köp ulanylýar, ýygnamak we saklamak has amatly we bahasy hem arzan.

Silikon çörek galyndylary-1 (4)
Silikon çörek galyndylary-1 (5)

Iş wagty: Fewral-24-2023