Suwuk silikon galyplarynyň önümçilik prosesi

DIY suwuk galyndy silikon galyplarynyň täze görnüşi, dürli görnüşli haýwanlar, güller, miweler we senetler we ş.m. hersi edilip bilner, hemmesi ajaýyp bolsun, DIY suwuk galyndy esasy material suwuk silikondyr.

Suwuk silikon organiki silikonyň zäherli däl, ýylylyga çydamly, ýokary dikeldilip bilinýän çeýe termosetting aç-açan materialydyr, kükürt häsiýeti esasan pes ýapyşykda, çalt bejermekde, gyrkmagyň inçelmeginde we ýylylyk giňelişiniň ýokary koeffisiýentinde ýüze çykýar.Sanjym galyplary üçin amatly iki komponentli ýokary aç-açan, ýokary güýç, ýokary ýyrtyk çydamly suwuk silikon kauçuk.

Suwuk silikon kauçuk suwuk silikon kauçuk, 0 dereje suwuk silikon kauçuk, nol dereje suwuk silikon kauçuk, 5 dereje suwuk silikon kauçuk, 10 dereje suwuk silikon kauçuk, 15 dereje suwuk silikon kauçuk, 20 dereje suwuk silikon kauçuk, 25 dereje suwuk silikon rezin, 30 dereje suwuk silikon kauçuk, 40 dereje suwuk silikon kauçuk, 50 dereje suwuk silikon kauçuk, 60 dereje suwuk silikon kauçuk, bazardaky silikon kauçuk bazardaky suwuk silikon kauçuk, 80 dereje suwuk silikon kauçuk.DIY suwuk galyplary öndürenimizde, galyplary öndürmek zerurlygymyza görä suwuk reziniň dürli gatylygyny saýlap bileris.

DIY suwuk galyplarynyň önümçilik prosesi:

DIY önümlerini dizaýn ediň

3D prototipleri çyzyň

Tassyklamaprototipleri

Prototip çyzgylary

Çykyş nusgalary

Köpçülikleýin önümçilik

Suwuk silikon galyplary öndürilende köplenç ýüze çykýan meseleler ýüze çykýar, şonuň üçin bilmeli käbir meselelerimiz haýsylar?Umuman, suwuk silikon galyplarynyň gurluşy termoplastikanyň gurluşyna meňzeýär, ýöne möhüm tapawutlar köp.Suwuk silikonyň ýelimliligi adatça pesdir, şonuň üçin doldurmagyň wagty has gysga, hatda gaty pes sanjym basyşlarynda-da.Howanyň duzagyndan gaça durmak üçin galyndyda gowy howa geçiriji enjam bolmaly.

Mundan başga-da, termoplastiki birleşmeler ýaly suwuk silikonlar galyndyda gysylmaýar.Malylylyk giňelişine sezewar bolýarlar we önümleri garaşylşy ýaly galybyň konweks tarapynda galmazlygy üçin garaşylşy ýaly birneme kiçelmeýärler.Galyndy boşlugynyň has uly meýdanyna ýapyşýar.

Suwuk silikon galyplaryny öndürmek üçin seresaplyklar.

1. Gysmak

Suwuk kremniniň galyndyda gysylmasa-da, adatça 2,5 bilen 3 sowadylandan soň kiçelýär. Gysgalmagyň takyk derejesi birleşmäniň emele gelmegine belli bir derejede baglydyr.Şeýle-de bolsa, galyndy nukdaýnazaryndan gysylma birnäçe faktorlara, şol sanda galyndy temperaturasyna, birleşmäniň ýykylan temperaturasyna, boşlugyň içindäki basyşa we soňraky gysyşa täsir edip biler.

Sanjym nokadynyň ýerleşýän ýerini hem göz öňünde tutmalydyrys, sebäbi birleşme akymynyň ugrundaky gysyş, adatça birleşmä perpendikulýar ugurda gysylmakdan has ulydyr.Önümiň ululygynyň görnüşi onuň kiçelmegine-de täsir edýär, galyň önümler köplenç az azalýar.

2. Aýralyk setiri

Silikon kauçuk sanjym galypynyň dizaýnynda ilkinji ädim, bölüniş çyzygynyň ýerleşýän ýerini kesgitlemekdir.Wenting, esasan, sanjylýan kauçukyň iň soňunda ýetjek ýerinde ýerleşmeli bölüniş çyzygynyň üsti bilen gazanylýar, şeýlelik bilen howa köpürjikleriniň döremeginiň öňüni alýar we birleşdirilen bogunda güýç ýitmegini azaldýar.

Suwuk silikonyň ýelimliligi pesligi sebäpli, dökülmezlik üçin bölüji çyzyk takyk bolmaly.Şeýle-de bolsa, ahyrky önümde bölüniş setirlerini köplenç görmek bolýar.Suwuk silikon galyplar önümiň geometriýasyna we bölüniş çyzygynyň ýerleşişine täsir edýär.Birneme gysylan önüm dizaýny, önümiň boşlugyň islenýän beýleki ýarysyna yzygiderli ýakynlygyny üpjün etmäge kömek edýär.

Suwuk silikon galyplarynyň önümçilik prosesi-1 (1)
Suwuk silikon galyplarynyň önümçilik prosesi-1 (2)

Iş wagty: Fewral-24-2023